آیا چک های صادره به نام صرافی می باشند؟
  • 3636 View

خیر، به دلیل وجود تحریم ها امکان باز کردن حساب به نام صرافی وجود ندارد و جک ها از شرکت های زیرمجموعه صرافی صادر می شوند.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.