تفاوت درفت با چک شرکتی چیست؟

تفاوت درفت با چک شرکتی چیست؟

  • 3594 View

این دو مدل چک تفاوت خاصی در اعتبار ندارند اما به دلیل وجود درفت تقلبی در بازار ما از چک های شرکتی استفاده می کنیم.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.