آیا کسانی که توریست هستند می توانند در کانادا حساب باز کنند؟

آیا کسانی که توریست هستند می توانند در کانادا حساب باز کنند؟

  • 3596 View

 

به طور کلی در این مورد استان ها و بانک های مختلف قوانین متفاوتی دارند، اما برخی بانک ها این کار را انجام می دهند. 

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.