برای واریز وجه به حساب من در بانکهای کانادا به چه اطلاعاتی نیاز می باشد؟

برای واریز وجه به حساب من در بانکهای کانادا به چه اطلاعاتی نیاز می باشد؟

  • 3639 View

نام بانک، کدهای سه گانه مشخصات حساب بانکی و اطلاعات دارنده حساب (چنانچه فردی به غیر از شما می باشد) مورد نیاز می باشد.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.