آیا واریز پول به حسابی که قرار است روی آن وام گرفته شود خوب است یا خیر؟

آیا واریز پول به حسابی که قرار است روی آن وام گرفته شود خوب است یا خیر؟

  • 3942 View

در مجموع به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ها بهتر است حسابی که پول های انتقالی از ایران را به آن واریز می کنید با حساب اصلی شما یا حسابی که قرار است روی آن وام دریافت کنید متفاوت باشد.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.