از نظر قوانین کانادا پول به چه صورت به حساب واریز شود بهتر است؟
  • 3643 View

تا زمانی که پول های واریزی به حساب از حساب های معتبر باشند و منبع آن ها مشخص باشد هیچ مشکلی نخواهد داشت و حتی در صورتی که در آینده بررسی شوند با ارائه رسید رسمی کاملا امکان شفاف سازی وجود دارد.

Thank you for your message

x
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.